Begrotingsanalyses

Begrotingsanalyses

Na Prinsjesdag gisteren, staat vandaag het eerste gedeelte van de Algemene Beschouwingen voor de deur. Deze zal met name over de grote lijnen van de Miljoenennota en de Rijksbegroting gaan.

Even belangrijk, al dan niet nog belangrijker, zijn de begrotingsbehandelingen over de ontwerpbegrotingen van de verschillende ministeries die de komende weken door de verschillende vaste commissies behandeld worden. Hier zal nader in worden gegaan op de beleids- en begrotingsvoornemens van de verschillende ministeries. 1848 Strategie heeft in samenwerking met 1848, Haags Advies, VPPA, ThononFolz en Lobbyvakschool de verschillende ontwerpbegrotingen geanalyseerd en een aantal punten op een rij gezet.

Wilt u weten wat het kabinet op een specifiek thema voor 2019 van plan is, wat dat voor u betekent en hoe u hierop kunt inspelen?  Neem dan contact met ons op.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Door: Jeroen Thijs, 1848 Strategie

Ondanks wat de berichtgeving soms doet vermoeden zal er komend jaar 5 miljard euro meer uitgegeven worden aan zorg, wat neerkomt op een totaal van 71 miljard euro voor 2019. Het kabinet heeft zich dan ook ten doel gesteld om de zorguitgaven te beheersen, of gecontroleerd te laten stijgen.

Lees hier de hele analyse

Justitie en Veiligheid

Door: Jeroen Thijs, 1848 Strategie

Het doel van het kabinet op het gebied van Justitie en Veiligheid werd in de troonrede duidelijk naar voren gebracht: “[d]e bestrijding van grootschalige en georganiseerde criminaliteit vraagt meer aandacht. Nederland is een rechtsstaat waar criminelen niet de dienst uitmaken. We berusten dus niet in verloedering, in criminele afrekeningen en in drugscriminaliteit die in sommige delen van ons land industriële vormen aanneemt.” Hiervoor zal in 2019 zo’n 12,7 miljard voor uit worden getrokken.

Lees hier de hele analyse

Buitenlandse Zaken

Door: Jeroen Thijs, 1848 Strategie

Voor 2019 heeft Rutte III zo’n kleine 10 miljard euro uitgetrokken voor de het Nederlands buitenlandbeleid voor onder andere de positionering van Nederland binnen een veranderende wereld. De verwevenheid van buitenlandse en binnenlandse ontwikkelingen worden zeer duidelijk op het moment dat er geopolitieke en economische verschuivingen plaatsvinden in het krachtenveld van de wereldorde. Dit zet momenteel de traditionele naoorlogse verhoudingen onder druk.

Lees hier de hele analyse

Defensie

Door: Jeroen Thijs, 1848 Strategie

Volgens het ministerie van Defensie zal er in 2019 geïnvesteerd worden in het herstellen, versterken en vernieuwen van de krijgsmacht. Volgens de afspraken van het regeerakkoord zal er in 2019 1,2 miljard euro extra ingezet worden. Dit moet op het einde van de regeerperiode oplopen tot 1,5 miljard euro structureel, een verhoging van 17%. Toch blijft Nederland met deze investering nog onder de na te streven NAVO-norm van 2% van het bruto binnenlands product en blijft de vraag of deze noodzakelijke investering voldoende is om de grondwettelijke taak van de krijgsmacht, het beschermen van het Koninkrijk, uit te voeren.

Lees hier de hele analyse

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Door: Maarten van Hasselt, Haags Advies

Een belangrijk dossier voor het ministerie is het tekort aan leraren voor de klas. Dit leidt ertoe dat er geld wordt vrijgemaakt en geïnvesteerd in het primaire onderwijs, met name voor hogere salarissen, maar dat er een verdere bezuiniging op het hoger onderwijs zal plaatsvinden. Ook worden de voorwaarden van het leenstelsel veranderd om deze betaalbaar te houden. Voor cultuur wordt 325 miljoen euro extra vrijgemaakt en zijn er geen grote beleidswijzigingen op het gebied van media.

Lees hier de hele analyse

Economische Zaken en Klimaat

Door: Pieter Veldhuizen, VPPA

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is van oudsher een ander soort ministerie dan, pak ‘m beet, Sociale Zaken en Werkgelegenheid of Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alleen al haar beperkte budget (€4 miljard voor 2019) maakt dat ‘EZK’ meer de toekomstagenda moet bepalen dan uitvoeren.

Lees hier de hele analyse

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Door Ivo Thonon, ThononFolz

‘BZK’, het ministerie dat vroeger vooral ging over de lonen van ambtenaren en politieagenten, heeft er sinds vorig jaar Wonen, Ruimtelijke Ordening en Rijksdienst bij gekregen. Omdat vooral Wonen een groot beslag op de uitgaven legt (4,6 miljard van de 5,5 miljard voor BZK) betekent dit nogal wat voor haar begroting.

Lees hier de hele analyse

Infrastructuur en Waterstaat

Door Ivo Thonon, ThononFolz

De begroting van I&W voor 2019 is 9,5 miljard, waarvan 7,8 miljard naar het Delta- en Infrastructuurfonds gaat. Het ministerie hanteert voor 2019 drie aandachtspunten: Veilige, slimme en groene mobiliteit (en daarnaast uitbreiding van (spoor)wegen), Klimaatadaptatie en hoogwaterbescherming en de Circulaire economie.

Lees hier de hele analyse

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Door Harmony Folz, ThononFolz

BHOS is het ministerie dat aan actuele thema’s werkt als klimaatverandering, conflicten en instabiliteit, vluchtelingen en migranten, ongelijkheid, onduidelijkheid rondom de Brexit en internationale concurrentie en protectionisme, inclusief de (gespannen) handelsrelatie met de VS. BHOS krijgt in totaal 3,1 miljard euro, 1,2% meer dan vorig jaar ná tussentijdse ophogingen. Immers, de laatste jaren krijgt dit ministerie er tussentijds vaak extra geld bij (in 2018 en 2017 telkens zo’n 600 miljoen).

Lees hier de hele analyse

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Door: Alexander Kneepkens, Lobbyvakschool

De begroting reflecteert de stemming van Prinsjesdag: het gaat goed met Nederland en iedereen moet dat voelen. Op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werden al een aantal belangrijke punten aangehaald in de troonrede en het aanbieden van de miljoenennota aan de Tweede Kamer. Denk hierbij aan de neergaande werkloosheid, krapte op de arbeidsmarkt, ZZP’ers en pensioenen.

Lees hier de hele analyse

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Door: Alexander Kneepkens, Lobbyvakschool

Uitgebreid waren de woorden van de Koning niet met betrekking tot het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maar wel duidelijk. Hij riep op tot “waardering voor onze boeren, tuinders en vissers, die onder soms moeilijke omstandigheden zorgen voor ons voedsel.” Het ministerie van LNV zet in op het verduurzamen van de voedselproducerende sector en de ondersteuning van boeren.

Lees hier de hele analyse

Deze analyses zijn tot stand gekomen dankzij een samenwerking van 1848, 1848 Strategie, Haags Advies, VPPA, Lobbyvakschool en Thonon Folz