Het monsterpakket, een uitwerking en analyse

Noodpakket banen en economie

Een nagenoeg ongelimiteerde pot geld heeft het kabinet beschikbaar gesteld om de samenleving de coronacrisis door te helpen. Een ongekend pakket moet ervoor zorgen dat werknemers niet ontslagen worden, ondernemers kunnen blijven ondernemen en zzp’ers niet tot de bedelstaf veroordeeld worden. Het team van 1848 ploegde de Kamerbrief met maatregelen door.

“Het zijn uitzonderlijke tijden en die vragen om uitzonderlijke maatregelen”, aldus minister van Financiën Wopke Hoekstra bij de presentatie van de plannen gisteren.Het pakket werd direct Kamerbreed omarmd en ook maatschappelijke partijen reageerden positief.

Toch zijn er ook vraagtekens. Zo zijn de problemen voor ondernemers in zeer korte tijd zo groot geworden dat het de vraag is of het geduld dat minister Koolmees vroeg niet onhaalbaar is. Volgens de minister kan het nog enkele weken duren voordat de regelingen beschikbaar zijn. Problematisch voor zzp’ers die direct hun inkomen zien wegvallen.

Ook moet nog blijken of UWV en Belastingdienst – die kampen met enorme uitvoeringsproblemen – weerbaar genoeg zijn om het steunpakket op korte termijn mogelijk te maken.

Bovendien erkende Hoekstra dat het pakket voor een periode van een half jaar soelaas biedt, maar experts stellen dat geenszins zeker is dat de coronacrisis na die periode ten einde is.

Maak dit dossier aan op 1848.nl om via notificaties direct op de hoogte te blijven van de laatste relevante politieke ontwikkelingen rondom de uitwerking van het pakket en de overige Kamerstukken met betrekking tot de coronacrisis.

De maatregelen:

1) Vervanging werktijdverkorting met tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

De Coronacrisis heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling van werktijdverkorting (wtv). Het is gebleken dat deze daar niet op berekend is en zal daarom worden vervangen door een nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Hieronder kan een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20 procent) bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90 procent van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Deze periode kan éénmalig worden verlengd met nog een keer 3 maanden.

Reeds ingediende wtv-aanvragen hoeven niet opnieuw te worden ingediend. Ook geldt de nieuwe regeling met terugwerkende kracht per 1 maart 2020.

2) Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen. Deze regeling zal zo snel mogelijk ingaan, maar Koolmees roept op om niet direct morgen naar het gemeenteloket te gaan. Het kabinet heeft tijd nodig om deze regeling ‘netjes neer te zetten’.

Wel probeert het kabinet de procedure te verkorten van de huidige 13 weken naar 4 weken. Ook kan er met voorschotten worden gewerkt.

Zelfstandigen kunnen daarmee voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum (maximaal 1500 euro per maand) en hoeft niet te worden terugbetaald.

Om de zaken niet te vertragen en de uitvoering zo eenvoudig mogelijk te houden geldt voor deze tijdelijke bijstandsregeling geen vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen (maximaal 10.157 euro), tegen een verlaagd rentepercentage.

3) WW-premiedifferentiatie

Het kabinet werkt aan een aanpassing van de zojuist ingevoerde differentiatie van WW-premies. Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten.

Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Het kabinet bereidt een aanpassing voor om dit onbedoelde effect weg te nemen.De aanpassing zal gelden voor het jaar 2020 wordt zo spoedig mogelijk uitgewerkt.

4) Compensatieregeling getroffen sectoren

Het kabinet opent een noodloket waar ondernemers in sommige sectoren direct een vaste tegemoetkoming kunnen krijgen van 4.000 euro. De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben voor sommige sectoren enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van restaurants en cafés. Voor deze sectoren geldt deze maatregel.

Deze regeling moet nog wel nader uitgewerkt worden. Het kabinet komt binnenkort pas met de voorwaarden, het type bedrijven waarvoor het geldt en welke sectoren hiervoor in aanmerking komen.

Wel stellen ze dat het hier in het bijzonder gaat om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.

5) Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Alle getroffen ondernemers kunnen straks eenvoudig uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De belastingrente zal zo snel mogelijk worden aangepast.

Daarnaast wil het kabinet de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Het wordt nu onderzocht hoe dit kan worden vormgegeven.

Daarbij is het met name van belang dat het uitstel van betaling voor de belastingplichtige energieleveranciers daadwerkelijk ook leidt tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas, zoals bijvoorbeeld in de sierteelt. Het kabinet gaat hierover in gesprek met de energieleveranciers.

6) Verlagen van voorlopige aanslag

Ondernemers betalen nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald, dan krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald.

7) Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de Garantie Ondernemersfinanciering (GO) te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt Economische Zaken zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50 procent garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd van 50 miljoen naar 150 miljoen euro. Het kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

8) Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2 procent. Hiermee wordt verwacht dat Qredits 3.000 tot 6.000 bedrijven kan steunen voor een totale som van 6 miljoen.

9) Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

10) Lokale regelingen

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Zorg

Buiten het noodpakket om stelde minister Hoekstra dat, zover er zorgen zijn over de kosten van de gezondheidszorg, dat ziekenhuizen, verpleegkundigen en artsen hoe dan ook in staat worden gesteld om hun werk te doen en waar nodig per direct geld ter beschikking stellen voor extra materiaal, mondkapjes, bedden en omscholing. Dit is een toezegging buiten het noodpakket om.

De complete Kamerbrief met uitwerking van de maatregelen vind je hier.

Uitwerking

Ook de komende tijd zal er nog flink gewerkt worden aan de invulling en uitwerking van het pakket. Deze staat dan ook zeker nog niet in beton gegoten. “Het pakket staat nooit stil. We passen dingen aan, we voegen dingen toe, we lopen tegen problemen aan, die lossen we weer op”, zei minister Wiebes hierover.

“Er zullen ook vragen zijn waar nu nog geen antwoord op is, waar we nog mee werken, maar we blijven alert en we doen wat nodig is. Daarom houden we ook alle sectoren voortdurend in de gaten en staan we in nauw contact met de brancheverenigingen, werkgevers, werknemers en allerlei individuele bedrijven. Weten wat er speelt en wat er nodig is.”

Vandaag debatteert de Tweede Kamer vanaf 13.00 over de coronacrisis en het pakket maatregelen. Waarschijnlijk zullen ook daar vanuit de Kamer verzoeken gedaan voor aanpassingen en uitbreidingen van het pakket.

Mocht u als organisatie tegen problemen aanlopen door de voorgenomen maatregelen, dan helpt 1848 Strategie u graag mee uw belangen onder de aandacht te brengen. Neem daarvoor contact op via info@1848strategie.nl of bel met Jeroen Thijs (06 3038 6949).